E-Poe TINGIMUSED

Seisuga 25.05.2018

I Üldsätted

1.1.Hulgimüük1.ee Veebipood (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad  veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupa, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping). 

1.2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

1.3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.

1.4. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus, Üldtingimustes ning õigusaktides sätestatust. Üldtingimused on kättesaadavad kodulehel  www.hulgimuuk1.ee , ostu-ja tarneinfo.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

2.1. Ostjal tuleb e-poest ostu sooritamiseks sisestada selleks vajalikud järgmised andmed:

– nimi ja kontaktandmed (nt e-posti aadress, kontakttelefon jms);

– sisse logimiseks kliendi tuvastamiseks vajalikud andmed (nt mobiilinumber Mobiil-ID kasutamiseks jms); (pole veel toimiv)

– kauba ostjale kätte toimetamiseks vajalikud andmed (nt sobiv pakiautomaat, tarneaadress jms);

– makse teostamiseks vajalikud andmed (nt ostja poolt kasutatav pank jms).

2.2. Müüja säilitab ja töötleb järgmiseid ostja e-poe kasutamisega seotud andmeid:

– p-s 2.1 toodud ostja poolt sisestatud andmed;

– ostja krediidivõimelisusega seotud andmed (nt maksedistsipliini ja võlgnevuste andmed jms);

– ostja tellimustega (sh pooleli jäänud tellimustega seotud andmed (nt ostukorvi lisatud kauba andmed, makseandmed jms);

– ostja poolt e-poe ja teiste müüja e-Keskkondade, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info (nt milliselt lehelt ostja e-poodi sisenes jms);

– SSO-ga seonduvad andmed (vt p III);

– ostja kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave ostja huvialade kohta, nt Google Analytics’i andmed, Facebook’ilt saadavad andmed jms).

Müüja säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani.

2.3. Müüja tagab ostja p-des 2.1-2.2 toodud andmete sh isikuandmete (edaspidi andmed) kaitsmise ja töötlemise Üldtingimustes ettenähtud korras ja tingimustes ning privaatsusteates toodud viisil, eesmärkidel ja õiguslikel alustel kooskõlas õigusaktide ning heade äritavadega.

2.4. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on müüjal ostja nõusolekute õigus töödelda andmeid e-poe pakkumiseks ja ostja poolt kasutamise võimaldamiseks, müügilepingu täitmiseks, müüja õigustatud huvides (nt turunduslikul eesmärgil) või muul õiguslikul alusel.

Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekute õigus:

– saata ostjale e-poe teenuste kasutamiseks seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajale turvalisuse huvides;

– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

2.5. Kui ostja on andnud müüjale nõusoleku pakkumiste saamiseks, kasutab müüja andmeid ka müüja teenuste ja kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste ja teadete edastamiseks ostjale elektroonilisel teel nt järgmisi e-kanaleid kasutades:

– ostjaga seotud e-poesti aadressidel;

– SMS-i või MMS-i või muu elektroonilise sõnumiga (nt push-teade mobiiltelefonis jms) ostja kontaktnumbril või muul müüjale teada oleval ostjaga seotud sidevahendi numbril;

– müüja e-Keskkondade (nt klienditeenindus, müügi- vms internetikeskkond, äpp, TV teenuse keskkond vms) ja muude müüjale mittekuuluvate rakenduste, e-keskkondade ja sotsiaalmeediakanalite kaudu, kus pakutakse turundusvõimalusi (nt Google, Facebook jne).

2.6. Müüja kasutab andmeid tema õigustatud huvides turunduslikul eesmärgil sh ka:

– ostja ostukäitumise ja tarbimisharjumuste välja selgitamiseks ja/või profileerimise meetodeid kasutades ostja tarbimisalaste ootuste, -eelistuste ja -vajaduste tuletamiseks. Profileerimise kohta turunduslikul eesmärgil saab lisainfot privaatsusteatest;

– edastamiseks turunduslikuks töötlemiseks Parter gruppi kuuluvatele ettevõtetele ja volitatud töötlejatele;

– edastamiseks kolmandatele isikutele selleks, et esitada ostjale müüja turundusteateid nende isikute rakendustes, e-keskkondades, sotsiaalmeediakanalites vms (nt Google’i rakendustes, Facebook’is jne).

2.7. Ostjal on õigus võtta pakkumiste saamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või keelduda edasiste pakkumiste saamisest järgides talle saadetud pakkumises olevat juhist.

2.8. Ostja on kohustatud kasutama e-poodi turvaliselt ja vajaliku hoolsusega ning tagama, et rakendused ja seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida ostja kasutab, on turvatud. Ostja on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses ostja, tema seadme või e-poega seotud PIN-koodi, Salasõna, kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

2.9. Ostja peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et müüja ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutatav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt ostja poolt p-s 2.8 toodud kohustuste rikkumisest (sh nt seetõttum, et ostja on jätnud muutmata algse PIN-koodi või muud algseadistused või ostja ID-kaart, Mobiil-ID või selle PIN-koodid on sattunud volitamata isikute kasutusse). Ostja vastutab sellisel juhul ise kõikide talle tekkida võivate tagajärgede eest.

2.10. Lisainfo isikuandmete töötlemise, isiku õiguste kohta seoses isikuandmetega, müüja asjakohaste kontaktandmete ja kaebuse esitamise õiguse kohta on leitav privaatsusteatest Kaupleja kodulehel.

III Identifitseerimislahendus (SSO)

3.1 Ostja saab mugavamaks ja kiiremaks e-poodi sisse logimiseks kasutada nn keskset identsifitseerimislahendust (ingl k Single Sign On, edaspidi SSO), kui ostja on teinus selleks vajalikud toimingud.

3.2. SSO abil on ostjal võimalik internetikeskkondades (nt Facebook, Google, Microsoft) tema nimele registreeritud kasutajakontod omavahel siduda, kasutades seejärel e-poodi sisse logimiseks seotud keskkonna kasutajatunnust ja parooli.

3.4. SSO kasutamiseks ja kasutajakontode sidumiseks sisestab ostja selleks vajalikud andmed. Sisestatud andmeid ning teiste internetikeskkondade (nt Facebook, Google, Microsoft) poolt e-poele edastatavaid kasutajakonto põhiandmeid kasutab müüja SSO toimimise tagamiseks, ostja autentimiseks ja juurdepääsuõiguste haldamiseks ja ostja nõusoleku korral ka turunduslikul eesmärgil.

3.4. SSO-ga liitumiseks nõutava tahteavalduse ja vajalike toimingute tegemisega annab ostja müüjale õiguse eeldada, et edaspidi SSO-ga seotud kasutajakonto kasutajanime, salasõna või muude autentimisvõimaluste abil sisse logiv ostja on sama isik, kes on kasutajakontod sidunud.

3.5. Ostja on kohustatud välistama SSO-ga seotud kasutajatunnuse ja parooli või mistahes muude ostja autentimiseks kasutatavate andmete kolmandatele isikutele teatavaks saamise.

3.6. Ostja tagab, et seob SSO-ga üksnes endale kuuluvaid kasutajakontosid.

3.7. Ostja vastutab kõigi kasutajakontode sidumisest või seotud kasutajakonto kasutamisest tulenevate tagajärgede eest, sh vastutab ostja kõikide temale kuuluva(te) konto(de) vahendusel tehtud toimingute ja muude tagajärgede eest, sh juhul kui ostja on võimaldanud kolmandatele isikutele juurdepääsu andmetele, mida kasutades on saanud võimalikuks seotud kasutajakontode kasutamine kolmandate isikute poolt (sh juhtudel, kui ostja on jätnud isiklikus või avalikus arvutis või muus seadmes end e-Keskkonnast või muust seotud internetikeskkonnast välja logimata ja see teeb võimalikuks seotud kasutajakonto kasutamise teise isiku poolt).

3.8. Kui ostjale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et kolmas isik on saanud või võib saada juurdepääsu SSO-ga seotud kasutajakontole, on ostja kohustatud koheselt võtma tarvitusele kõik abinõud talle kuuluva(te) konto(de) kaitsmiseks (sh muutma paroolid ning lõpetama SSO ja kasutajakontod lahti siduma).

3.9. Ostjal on õigus igal ajal lõpetada SSO kasutamine, sh lõpetada SSO abil kasutajakontode sidumine.

3.10. Müüjal on õigus nõuda teatud toimingute tegemiseks ostja tuvastamist mõne konkreetse autentimise meetodiga (nt ID-kaardiga või Mobiil ID-ga).

IV Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

4.1. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. Kõikide toodete pildid on illustratiivsed ning teatud toodete puhul tasub küsida lisainfot.

4.2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

4.3. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus. Tasumise võimalused on meie lehel Paypal,  ja tasumine arve alusel. 

4.4. E-poes saab maksta tellitud kauba eest e-poes väljastatud arvete kaudu mis saadetakse pärast tellimise kinnitamist kliendi e-posti aadressile. Samuti saab kaupu osta liisinguga (kasutus- või kapitalirent), Esto järelmaksuga või muul e-poes võimaldatud viisil (nt kinkekaardiga). Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb oodata makse laekumise kinnitust. Kui olete saanud kinnituse makse laekumise kohta, siis hakkab jooksma koheselt tarneaeg 5-9 tööpäeva. Teatud toodete puhul võib tarneaeg ulatuda kuni 21 tööpäevanu, kuid seda juhul, kui toode on ajutiselt laost otsakorral.

4.5. E-poest saab tooteid järelmaksuga. Lisaks on võimalik kasutada meie Autolaenude lahendust selleks, et saaksite soetada endale sobiva sõiduki kiirelt ja mugavalt.

4.6. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust. Hetkel sisaldavad meie toodete hinnad ka DPD kohaletoimetamist.

4.7. Kui ostja ei tule kaubale järgi hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

4.8 Makseviisideks on arvega ostmine (arve lähetatakse kliendi e-mailile ning seejärel on võimalik tasuda) -lisaks kasutab hulgimuuk1.ee maksekeskuse lahendust selleks, et kõik Eesti kodanikud saaksid sooritad ostud kiirelt ja mugavalt meie e-poes.

4.9 Hulgimuuk1.ee on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

4.10 E-poes toimib valuutana euro ( € )

V Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

5.1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust  taganemise juhendis“. Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.

VI Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

6.2. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

6.3. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. Kauba puuduste korral tuleb selgitada tagastamise avalduses kauba puudused, et kauba väljastaja saaks lahendada puudused. 

6.4. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

6.5. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

E-posti aadressile info@hulgimuuk1.ee

Pretensiooni esitamisel tuleb ka kaup saata meie esindusse või tuua kohale lattu.

6.6. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:

– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

– parandamine ebaõnnestub,

– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

6.8. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

– seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);

– kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);

– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;

– ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

6.9. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

6.10. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

6.11. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 8.00-17.00  ja e-posti aadressil:Info@hulgimuuk1.ee

6.12. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel.

VII Tingimuste kehtivus

7.1. Käesolev müüja e-poe tingimuste redaktsioon kehtib alates 25.05.2018.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad veebipoest Hulgimüük1.ee kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnad sisaldavad postikulu Jaeklientide osakonnas. Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures.

Äriklientidele luuakse kasutajad, et saada erisoodustusi hulgimüügi kasutajana.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud toode/tooted ostukorvi.  Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pärast tellimuse saamist oma e-mailile. Pärast ostuarve valmimist saadab Hulgimüük1.ee Teile e-mailile arvelehe või on võimalus maksta arve alusel. Seejärel tuleb tasuda makse vastavalt ostusummale. Ostuleping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe  arvelduskontole. Tellimuse tarne 5-14 tööpäeva tealiseerub tasu laekumise hetkest. Arvete tasumisel tuleb makse selgituseks lisada Tellimuse / Arve number.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 Kõik pakid jaekliendi osakonnas toimetab kohale DPD EESTI.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 7-14 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 14-21 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.Kohale toimetab kauba DPD.

Kõikidel Hulgimüük1.ee  lehel müüdavatel Kaupadel peab olema – ja on - tootjapoolne garantii! . Tarnija kohustus on Kauplejat teavitada, kes teostab tema poolt tarnitavate kaupade garantiiremonti – ettevõtte nimi, asukoht ja kontaktid. Garantiiremondi logistika korraldab hulgimüük1.ee Garantiiremondi maksumuse, vajadusel transpordikulud, või kauba väljavahetamisega seotud kulud, kannab tarnija. Tarneproobleemid, hilinemised ja puuduolevad kaubad aitab korraldada või välja selgitada Hulgimüük1.ee meeskond, kuid tagastuste vastutust ei võeta, sealhulgas ka ostusummade tagastamine.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul [olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele].

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Hulgimüük1.ee-l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, ning saata see e-posti aadressile info@hulgimuuk1.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Kaupleja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Kaupleja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Kaupleja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Hulgimuuk1.ee l  on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Hulgimüük vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Hulgimüük.ee kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@hulgimuuk1.ee või helistada telefonil: +372 53268747

Hulgimüük1.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest hulgimüük1.ee vastutab, asendab hulgimüük1.ee puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab hulgimüük1.ee ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Hulgimüük1.ee vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. Pretensioonidele vastamise aeg on 3 tööpäeva.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 Hulgimüük1.ee kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Hulgimüük1.ee edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kaupleja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Hulgimüük1.ee osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@hulgimuuk1.ee. Kui ostja ja Kaupleja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Kauplejast.ee vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 Hulgimüük1.ee ei saa garanteerida, et kõik pretensioonid saavad lahendatud, sest rahvusvaheliste suurettevõetega on alati suured viivitused.